Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van imagy . imagy behoudt zich het recht deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke offerte, levering of dienst van of met imagy . De toepasbaarheid van deze voorwaarden wordt door de gebruiker aanvaard bij tekenen of als akkoord terugmailen van de offerte van imagy . De gebruiker gaat akkoord deze bepalingen, met terzijdestelling van eventuele eigen voorwaarden.

imagy  aanvaardt geen algemene verwijzing door de opdrachtgever naar andere voorwaarden.

Artikel 2. Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij door imagy  schriftelijk anders vermeld. 2. De door imagy  gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig 14 (veertien) dagen, tenzij anders aangegeven. imagy  is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per mail binnen 14 dagen worden bevestigd.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. imagy  behoudt zich het recht voor dienstverlening en/of toegang voor wie dan ook zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. imagy  zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft imagy  het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan imagy  aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan imagy  worden verstrekt.
 4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan imagy  zijn verstrekt, heeft imagy  het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. imagy  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat imagy  is uitgegaan van de door de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan imagy  de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 6. In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij imagy  vinden, imagy  tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft imagy  het recht ter harer keuze die overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. imagy  stelt van een dergelijk besluit de gebruiker in kennis.

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever imagy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

 1. imagy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door imagy verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, scripts, draaiboeken en video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de gebruiker en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van imagy worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. imagy behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 7. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van imagy op de gebruiker zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 2. na het sluiten van de overeenkomst aan imagy ter kennis gekomen omstandigheden imagy goede grond te geven vrezen dat de gebruiker niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; • indien imagy de gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 3. In de genoemde gevallen is imagy bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van imagy schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te imagy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal imagy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling dient t imagy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Vanaf 30 dagen na factuurdatum is de gebruiker buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 3. imagy zal een incassobureau inschakelen indien zij dit nodig acht.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van imagy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens imagy onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. imagy zal de persoonlijke gegevens van de opdrachtgever, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Indien imagy aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

 1. De aansprakelijkheid van imagy , voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van imagy beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2 van dit artikel bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van imagy of haar ondergeschikten.
 5. imagy is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. imagy is nimmer aansprakelijk voor de door de opdrachtgever op haar systemen geplaatste content, dit omvat onder meer het volgende: illegaal materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming voor verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.

Artikel 11. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop imagy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor imagy niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. imagy heeft ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat imagy haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van imagy opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door imagy niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien imagy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen imagy en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigbare bepalingen in acht worden genomen. De rechter in de woonplaats van imagy is bij uit imagy het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen imagy en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.